آهنگ سکوت و رضیلو و علی برزین مهر به نام کلبه تاریک