آهنگ سکوت و رضیلو و علی برزین مهر به نام کلبه تاریک
آهنگ سکوت و رضیلو و علی برزین مهر به نام دنیا وحشی خاصه