آهنگ سکوت و منقلب و چیریک و علی برزین مهر به نام کف شهر